WHISTLEBLOWING- B+N Slovakia Security Services spol. s r.o.

Informácie pre oznamovateľov:

Nahlásenie nezákonného alebo neetického správania

Naša spoločnosť je založená na dodržiavaní právnych predpisov a vysokých etických a morálnych hodnotách. Protiprávne alebo neetické konanie je pre nás neprijateľné. V snahe účinne mu predchádzať je náš lokálny a centrálny compliance tím pripravený prijať akékoľvek Vaše podnety. Okrem toho sme v záujme odhalenia možného protiprávneho konania zaviedli vnútorný systém preverovania oznámení v súlade so zákonom č. 54/2019 Z.z., o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len „Zákon“), ktorý je postavený na dôvernosti a nestrannosti pri posudzovaní každého oznámenia.

Aký je účel vnútorného systému preverovania oznámení?

Zamestnanci, dodávatelia, partneri a členovia volených orgánov spoločnosti môžu prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení nahlásiť podozrenie z porušenia ustanovení Zákona alebo z porušenia etických noriem, ku ktorým sa spoločnosť zaviazala. Oznámenia a oznamovatelia definovaní v Zákone majú zaručené práva podľa Zákona, a to predovšetkým ochranu svojej totožnosti a ochranu pred odvetnými opatreniami. Všetky oznámenia sa riešia dôverne, nestranne a oznamovateľ je informovaný o výsledkoch vyšetrovania, ak s nami zostane v kontakte.

Podrobnosti o podávaní oznámení, procese ich preverovania a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní, o zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby, o evidovaní oznámení a ich rozsahu, o oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia, ako aj o spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení, o prijímaní opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámení a o komunikácii s oznamovateľom vo veci týchto opatrení, vrátanie detailov o opatreniach proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti upravuje interný predpis zamestnávateľa Smernica o ochrane oznamovateľov. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo doplňujúcich otázok sa obráťte na zodpovedné osoby prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov.

Ako urobiť oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení?

Online oznámenia

Použite formulár oznámenia, ktorý je k dispozícii na webovej stránke:

https://bplusnskss.whistlelink.com/.

Osobné oznámenia

Za externé osoby zodpovedné za príjem osobných oznámení boli určené nezávislé osoby s právnickým vzdelaním a skúsenosťami v oblasti whistleblowingu a interného vyšetrovania zo spoločnosti FairData Professionals a.s., so sídlom Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1, IČO: 061 49 961.

Osoby zodpovedné za príjem oznámení môžete kontaktovať telefonicky na čísle +420 226 288 363 alebo e-mailom na adrese wbo@fairdata.cz a dohodnúť si osobné stretnutie na osobnom oznámení.

Internou zodpovednou osobou v rámci spoločnosti sú zamestnanci HR oddelenie.

Externý systém oznamovania

•       Úrad na ochranu oznamovateľov

•       Online formulár https://formular.oznamovatelia.sk/form/mail

•       Osobne do podateľne Úradu na ochranu oznamovateľov na adrese Námestie slobody 29, 811 06 Bratislava.

•       Telefónne číslo podateľne: 0948 935 239

•       Podrobnosti dostupné https://www.oznamovatelia.sk/chcem-oznamit/

•       Prokuratúra – informácie o postupoch urobenia oznámenia a konkrétne oznamovacie kanály majú byť dostupné na webovom sídle prokuratúry, a to priamo v časti dostupnej z titulnej stránky s účinnosťou od 1. 9. 2023 podľa ustanovenia § 22 ods. 5 Zákona.

•       Príslušný správny orgán – informácie o postupoch urobenia oznámenia a konkrétne oznamovacie kanály majú byť dostupné na webovom sídle príslušného správneho orgánu, a to priamo v časti dostupnej z titulnej stránky s účinnosťou od 1. 9. 2023 podľa ustanovenia § 22 ods. 5 Zákona.

Ako sa bude nakladať s osobnými údajmi?

Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov. Vedieme evidenciu prijatých oznámení, ktorá obsahuje: a) dátum prijatia oznámenia; b) meno, priezvisko, dátum narodenia a kontaktnú adresu oznamovateľa, ak je známy; c) zhrnutie obsahu oznámenia a identifikáciu osoby, voči ktorej bolo oznámenie podané, ak je známa; d) dátum ukončenia posudzovania opodstatnenosti oznámenia alebo preverenia oznámenia zodpovednou osobou a výsledok posúdenia. Prijaté oznámenia sa uchovávajú po dobu 3 rokov od ich prijatia.

V prípade oznámení podaných prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení majú k registru prístup len zodpovedné osoby.

Ochrana oznamovateľa v rámci trestného alebo správneho konania podľa § 3 a § 5 Zákona

Oznamovateľ má možnosť pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, podať žiadosť o poskytnutie ochrany prokuratúre.

V prípade oznámenia závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, môže oznamovateľ žiadať o poskytnutie ochrany príslušný správny orgán.

Žiadosť o ochranu môže oznamovateľ podať písomne, alebo ústne do zápisnice priamo prokurátorovi, alebo správnemu orgánu príslušnému na konanie o správnom delikte. Ak by sa žiadosť adresovala inému, nepríslušnému, orgánu, ten žiadosť postúpi na príslušný orgán, či prokurátorovi.

Žiadosť musí obsahovať

  • meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa
  • miesto výkonu jeho práce a označenie jeho zamestnávateľa;
  • ak oznamovateľ žiada o ochranu pre blízku osobu, uvádza aj údaje o blízkej osobe, ak je táto tiež v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi, alebo zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou k zamestnávateľovi oznamovateľa.

Ochrana oznamovateľa pred účinnosťou pracovnoprávneho úkonu podľa § 12 Zákona

Oznamovateľ môže žiadosťou adresovanou Úradu na ochranu oznamovateľov („Úrad“) žiadať v lehote do 15 dní odo dňa, keď sa oznamovateľ dozvedel o pracovnoprávnom úkone (napr. doručenie výpovede), aby Úrad pozastavil účinnosť pracovnoprávneho úkonu (napr. výpovede po podaní oznámenia).

Oznamovateľ sa ale pritom musí domnievať, že takýto úkon zamestnávateľa má súvis s urobením oznámenia, pričom oznamovateľ s týmto úkonom nesúhlasí. V konaní pred Úradom následne zamestnávateľ preukazuje, či úkon mal súvis s oznámením protispoločenskej činnosti.

Úrad bezodkladne pozastaví účinnosť takého pracovnoprávneho úkonu (napr. výpovede), ak sú na to splnené podmienky – žiadosť podal oznamovateľ v uvedenej lehote 15 dní a ak zamestnávateľ nepreukázal Úradu, že úkon nesúvisel s oznámením o protispoločenskej činnosti.

Úrad v takom prípade doručí oznamovateľovi a zamestnávateľovi rozhodnutie o priznaní ochrany vo forme potvrdenia o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu. V opačnom prípade Úrad doručí písomné oznámenie o nepriznaní ochrany.

Úrad oznamovateľa písomne poučí o možnosti podať na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. Ochrana, teda pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu (napr. výpovede) platí 30 dní od doručenia potvrdenia o jej priznaní. Táto sa predĺži podaním návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia oznamovateľom na súd.