Technická správa budov

Príjemné a dobre udržiavané budovy a okolité prostredie sú dôležité prvky určujúce hodnotu majetku. Vlastníctvo budovy vyžaduje rozhodovanie ohľadom časového horizontu pre investície s cieľom predísť zhoršovaniu stavu, poruchám a poškodeniu. Naším cieľom je poskytnúť klientovi záruku bezpečnosti a zvyšovať hodnotu jeho majetku bez ohľadu na dĺžku investičného horizontu.

Vytvárame flexibilné, transparentné a individuálne riešenia na základe vnímavého dialógu so zákazníkom, čím umožňujeme nastavenie služieb podľa meniacich sa potrieb zákazníka. Fungujeme v úlohe poradcu, konzultanta a radcu a umožňujeme neustále vylepšenia. Poskytujeme našim zákazníkom bohatú a rozširujúcu sa ponuku preventívnych služieb údržby.

V rámci technickej správy budov ponúkame nasledujúce služby:

  • prevádzka, údržba, opravy budov a zariadení budov
  • riadenie prevádzky budov
  • energetický management – energetické audity, energetické posudky, preukazy energetickej náročnosti budov, energetické štítky budov, dokumentácia k certifikácii na ISO 50001, analýza sietí, prieskum termokamerou, odpočty a sledovanie diagramov, optimalizácia spotreby, rozúčtovanie energií, dojednávania odberových diagramov, riadenie výberu dodávateľov energetiky
  • technické audity budov – inšpekcie vykurovacích systémov, chladenia a vzduchotechniky, technické audity zamerané na stav objektov
  • služby v oblasti BOZP a PO – metodika, legislatíva, riadenie rizík, školenia, kontrola
  • revízie – zabezpečenie revízií, metodika, sledovanie legislatívy
  • pohotovostná služba – mimoriadne situácie, havárie
  • mimoriadne práce – jednorazové plánované práce väčšieho rozsahu, rekonštrukcie technologických celkov, stavebné úpravy
  • centrálny dispečing – prevádzka 24/7, sledovanie prevádzky budov, riadenie požiadaviek

KONTAKTUJTE NÁS!