Facility management

DÔVERYHODNÉ FINANCOVANIE JE DÔLEŽITÉ PRE FINANČNÉ INŠTITÚCIE
PREČO NEZVERÍTE SVOJE ZARIADENIE DO STAROSTLIVOSTI ODBORNÍKOV?

OBRÁŤTE SA NA NÁS, AK MÁTE PROBLÉM V AKEJKOĽVEK OBLASTI FACILITY MANAGEMENTU!

Vo všetkých prípadoch správy zariadení je dodržiavanie neustále sa meniacich zákonov, predpisov a štandardov, ako aj udržiavanie a optimalizácia riadneho fungovania zariadenia – pri dodržaní dohodnutého rozpočtu – veľkou výzvou a zodpovednou úlohou. Najlepšie je prenechať výkon takejto úlohy spoločnosti s rozsiahlymi skúsenosťami, správnymi odbornými znalosťami a stabilným zázemím.

FACILITY MANAGEMENT

inštalácia, údržba, prevádzka a opravy stavebných konštrukcií, elektrických zariadení a strojov; činnosť monitorovacieho systému

STAVEBNÉ A DODÁVATEĽSKÉ PRÁCE

technické poradenstvo, návrh, implementácia, technické riadenie a monitorovanie


ENERGETICKÝ MANAGEMENT

plánovanie a poradenstvo v energetike, certifikácia a audit, optimalizácia spotreby energie

ODBORNÁ PODPORA

technické odborné overenie; zastupovanie vo verejných konaniach, správa záruk a náhrad škôd; správa dokumentácie; aktuálne vedomosti o právnom prostredí, normách a požiadavkách, ako aj najnovšie inovácie; odborné poradenstvo

ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ OD PARTNERSTVA S B+N?

Aby sme zabezpečili efektívnu komunikáciu a pracovný tok, prideľujeme ku každej z našich hlavných úloh projektového manažéra.

Máme pokročilé nástroje, stroje, sklad materiálu a flexibilnú dodávateľskú základňu.

Operatívnu prácu podporuje naša centrálna dispečerská služba 24/7 a náš software pre správu budov.

Núdzové problémy budú rýchlo vyriešené pomocou nášho tímu mobilných služieb a spoľahlivej celoštátnej siete partnerov.

Našimi internými školeniami sa neustále zlepšujú technické znalosti a odbornosť našich zamestnancov.

Pre našu činnosť sme uzavreli komplexné poistenie zodpovednosti za škodu.

KONTAKTUJTE NÁS!