WHISTLEBLOWING - B+N Slovakia Facility Services spol. s r.o. 

INFORMÁCIE PRE OZNAMOVATEĽOV:

Nahlásenie nezákonného alebo neetického správania

Naša spoločnosť je založená na dodržiavaní právnych predpisov a vysokých etických a morálnych hodnotách. Protiprávne alebo neetické konanie je pre nás neprijateľné. V snahe účinne mu predchádzať je náš lokálny a centrálny compliance tím pripravený prijať akékoľvek Vaše podnety. Okrem toho sme v z

Oznamovanie protiprávneho konania

Naša spoločnosť je postavená na rešpekte k dodržiavaniu právnych predpisov a na vysokých etických a morálnych hodnotách. Protiprávne konanie je pre nás neprijateľné. V snahe mu efektívne predchádzať je naša spoločnosť pripravená prijímať akékoľvek Vaše podnety. Preto sme pre odhaľovanie možného protiprávneho a neetického konania vytvorili interný oznamovací systém v súlade so zákonom č. 54/2019 Z.z., o ochrane oznamovateľov („Zákon o ochrane oznamovateľov“) postavený na dôvernosti a nestrannosti posudzovania každého oznámenia.

Na čo slúži interný oznamovací systém?

Zamestnanci našej spoločnosti, t. j. osoby, ktoré pre našu spoločnosť vykonávajú pracovné alebo iné podobné činnosti v zmysle zákona o ochrane oznamovateľov, môžu oznámiť podozrenie z porušenia (i) právnych predpisov uvedených v Zákone o ochrane oznamovateľov, (ii) etického kódexu a (iii) antikorupčnej politiky našej spoločnosti. Oznamovatelia a informátori majú podľa zákona o ochrane oznamovateľov zaručené práva, najmä ochranu svojej identity a ochranu pred odvetnými opatreniami. Naša spoločnosť vylučuje prijímanie oznámení od osôb, ktoré pre našu spoločnosť nevykonávajú pracovné alebo iné podobné činnosti. Všetky oznámenia sú spracované dôverne a nestranne a oznamovateľ je informovaný o výsledkoch vyšetrovania, ak s nami zostane v kontakte.

Oznámenia sa prijímajú a ich prvotné posúdenie vykonáva nezávislá a nestranná osoba stojaca mimo štruktúry spoločnosti, aby sa zabránilo v maximálnej možnej miere konfliktu záujmov, úniku informácií a aby bola zaistená ochrana osôb podávajúcich oznámenie.

Pred podaním oznámenia sa prosím uistite, že ste dôvodne presvedčení o pravdivosti svojho podozrenia. Ak je to tak, nemusíte mať obavu zo žiadnych odvetných opatrení.

 

Na čo nezabudnite

Aby sme mohli vec dobre posúdiť, uveďte, prosíme, čo najviac informácií, ktoré viete:

– Popíšte incident a osoby, ktorých sa týka.
– Aký je váš vzťah k spoločnosti?
– Kedy a kde k udalosti došlo, ako dlho trvala?
– Kedy a ako ste sa o nej dozvedeli?
– Aká škoda vznikla alebo hrozí spoločnosti, príp. ďalším osobám?
– Kto o udalosti vie?
– Informovali ste o udalosti už niekoho ako napr. vášho nadriadeného alebo vedenie spoločnosti?
– Pripojte k oznámeniu dokumenty, ktoré sa udalosti týkajú, ak ich máte k dispozícii.

 

Ako urobiť oznámenie prostredníctvom interného oznamovacieho systému?

Online oznámenia

Použite formulár pre oznámenia dostupný na tejto webovej stránke.

Osobné oznámenia

Príslušnou osobou bol menovaný Mgr. Ing. Michal Nádeníček, advokát. Príslušnú osobu môžete kontaktovať na telefónnom čísle +420 702 086 024 alebo prostredníctvom e-mailu whistleblowing@bplusn.sk za účelom dojednania osobnej schôdzky pre osobné oznámenie.

Externý systém oznamovania

Oznámenia vymedzené v Zákone o ochrane oznamovateľov je možné urobiť aj prostredníctvom externého oznamovacieho systému zriadeného Ministerstvom spravodlivosti SR, viď: www.justice.gov.sk

Ako sa bude nakladať s osobnými údajmi?

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Pre toto spracovanie sme ako spoločnosť správcom osobných údajov. Pokiaľ sa chcete o tomto a ďalšom spracovaní vašich osobných údajov dozvedieť viac, prečítajte si prosím viac v našom všeobecnom oznámení o ochrane osobných údajov, vrátane kontaktných údajov pre vyžiadanie ďalších informácií.