Politika integrovaného manažerského systému

Zabezpečenie kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia, energetického manažmentu a informačnej bezpečnosti sú neoddeliteľnou súčasťou poslania spoločnosti B+N.

Zaviazali sme sa ku kultúre ochrany zdravia, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia, energetického manažmentu a bezpečnosti informácií a veríme, že zavedením týchto zásad môžeme minimalizovať riziko pre ľudí a majetok.

Nasledujúce záväzné princípy určujú naše očakávania a riadia naše kroky.

  1. Zaviazali sme sa k zabezpečeniu kvality, zdravého a bezpečného pracovného prostredia, ochrany životného prostredia, udržateľnej prevádzky a bezpečnosti informácií. Primeraná bezpečnosť je jednou zo základných podmienok zamestnania v spoločnosti B + N.
  2. Dodržiavame všetky príslušné právne predpisy, priemyselné normy a požiadavky našich zákazníkov. Posudzujeme riziká, zavádzame systémy bezpečnej práce, ochrany životného prostredia, energetiky a informačnej bezpečnosti, aby sme chránili našich zamestnancov, životné prostredie, našich zákazníkov, koncových užívateľov našich služieb a všetky zúčastnené strany.
  3. Interné hodnoty B+N – osobný prístup, tímový duch a snaha o rozvoj a trvalé zlepšovanie – sú základom našej kultúry kvality, zdravia, ochrany životného prostredia, energetického manažmentu a informačnej bezpečnosti. Očakávame, že naši manažéri a zamestnanci osobne preukážu svoje odhodlanie podporiť a rozvíjať túto kultúru.
  4. Zodpovednosti manažérov a zamestnancov za kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu životného prostredia, energetickú účinnosť a informačnú bezpečnosť sú jasne definované. Všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať príslušné predpisy a používať pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovný odev.
  5. Zaisťujeme, aby naši zamestnanci rozumeli svojej úlohe v zabezpečovaní kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia, energetickej efektívnosti a bezpečnosti informácií . Zaisťujeme, aby boli riadne informovaní, vzdelaní a vyškolení na bezpečnú prácu, ochranu životného prostredia, hospodárne využívanie energií a dodržiavanie pravidiel bezpečnosti informácií.
  6. Zapojenie našich zamestnancov, zákazníkov, subdodávateľov, konečných spotrebiteľov a dodávateľov je zásadné pre trvalé zlepšovanie procesov v súvislosti so zaisťovaním kvality, zdravia a bezpečnosti, ochrany životného prostredia, energetickej účinnosti a bezpečnosti informácií. Za týmto účelom komunikujeme a konzultujeme všetky relevantné otázky s príslušnými zainteresovanými stranami.
  7. Na všetkých pracoviskách sa riadime pravidlami bezpečného vstupu a výstupu. Zavedené núdzové postupy sú pravidelne testované a prehodnocované.
  8. Všetky incidenty a nehody musia byť nahlásené a získané poznatky sa stávajú súčasťou našich školiacich materiálov.
  9. Neustále zlepšujeme náš výkon a zabezpečujeme, aby boli k dispozícii dostatočné zdroje.
  10. Na zaistenie potrebnej efektivity máme zavedené a certifikované systémy riadenia kvality, riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, managementu ochrany životného prostredia, hospodárenia s energiami a managementu bezpečnosti informácií, ktoré zodpovedajú požiadavkám ISO 9001: 2015, ISO 45001: 2018, ISO 14001: 2015, ISO 50001: 2018, ISO 27001: 2013.