Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Sme odhodlaní chrániť vaše súkromie a s Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov a v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi zo Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ a / alebo z lokálnej legislatívy vzťahujúcej sa k ochrane osobných údajov.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov zahŕňa spoločnosti B+N Slovakia Facility Services spol. s r. o. a B+N Slovakia Security Services spol. s r. o. (ďalej len súhrnne ako B+N) .

Sme odhodlaní chrániť Vaše súkromie a s Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov a v súlade s našimi povinnosťami podľa:

  • Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ, podľa aktuálneho znenia,
  • platných miestnych predpisov na ochranu údajov.

1. Čo sú osobné údaje a osobitné kategórie osobných údajov?

Osobný údaj je informácia vzťahujúca sa k určenej alebo určiteľnej fyzickej osobe („subjekt údajov“), ako sú Vaše meno, adresa, telefónne číslo a emailová adresa.

Zvláštnu kategóriu osobných údajov tvorí časť informácií, citlivé osobné údaje, ktoré sa vzťahujú k rase, pôvodu, náboženstvu, sexuálnej orientácii, zdravotnému stavu či členstvu v odborovej organizácii.

2. Ktoré osobné údaje zhromažďujeme a uchovávame?

2.1    Všeobecne

Zhromažďujeme osobné informácie za účelom poskytovania služieb, vybavovania žiadostí, vyplňovania dotazníkov a na účely marketingových materiálov alebo pri nákupe služieb od Vás.

Osobnými údajmi, ktoré od Vás môžeme požadovať, sú predovšetkým kontaktné informácie (ako je Vaše meno, adresa, telefónne číslo a emailová adresa). Ak dopytujeme citlivé osobné údaje, zároveň Vás žiadame o Váš výslovný súhlas s ich poskytnutím a oznamujeme informácie o účele spracovania takýchto údajov.

Môžeme Vás tiež čas od času požiadať o poskytnutie informácií vzťahujúcich sa napríklad k Vašej sťažnosti na naše služby, alebo keď sa na Vás obraciame so žiadosťou o vyplnenie prieskumu, dotazníka alebo poskytnutie spätnej väzby, ktoré používame na sledovanie kvality našich služieb alebo na výskumné účely.

2.2    Požiadavky vyplývajúce z legislatívy alebo regulačných opatrení

Môžeme tiež zhromažďovať, spracovávať a presúvať osobné údaje s cieľom vyhovieť ustanoveniam príslušnej legislatívy alebo regulačným opatreniam.

3. Čo sa stane, ak nám tieto informácie neposkytnete?

Máte právo informácie neposkytnúť alebo nám nepreukázať Vašu totožnosť. Samozrejme, ak sa rozhodnete neposkytnúť nám Vaše osobné údaje, ktoré požadujeme, alebo si neprajete preukázať vašu totožnosť, môže sa stať, že Vám nebudeme môcť poskytnúť informácie alebo služby, ktoré od nás požadujete.

4. Akým spôsobom zhromažďujeme vaše osobné informácie?

Všeobecne zhromažďujeme osobné údaje priamo od Vás (ak nedáte svoj súhlas, že môžeme získať informácie od tretích strán). Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete elektronicky, vrátane tých zdieľaných prostredníctvom našich webových stránok, počas telefonických rozhovorov s našimi zástupcami, v priebehu dodávky alebo administrácie služieb, ktoré Vám dodávame a prostredníctvom formulárov či inej korešpondencie, ktorú písomne alebo elektronicky vedieme.

Ak Vaše osobné údaje zhromažďujeme od tretích strán, vždy Vás o tejto skutočnosti budeme informovať a ak je to potrebné, vyžiadame si váš výslovný súhlas s takýmto spôsobom spracovania Vašich osobných údajov.

V prípade, že získame Vaše osobné údaje, o ktoré sme nežiadali, a ktoré nie sú relevantné k poskytovaniu našich služieb pre Vás alebo naopak, potom také informácie zlikvidujeme, ak zákon neprikazuje tieto údaje uchovať.

Cookies.

Pri návšteve našich webových stránok sú na Vaše zariadenie zasielané cookies, čo je drobná informácia ukladaná na pevný disk Vášho zariadenia, ktorá nám oznamuje, že sa Vaše zariadenie pripojilo na náš web. Cookies Vás však nevie priamo identifikovať. Ak nechcete cookies používať, môžete si nastaviť Váš prehliadač tak, aby cookies blokoval. Spracovávame Vaše osobné údaje vo vzťahu k používaniu našich webových stránok a používame cookies výhradne za účelom a na základe nášho oprávneného záujmu, aby sme zhromažďovali dáta z našich webových stránok, ktoré nám pomôžu pochopiť, ktoré z našich stránok sú najobľúbenejšie, kedy dochádza k najvyššej návštevnosti , rovnako ako informácie o IP adresách, odkazujúcich weboch, protokoloch činnosti aplikácií alebo chybových hláseniach, vďaka ktorým môžeme vylepšovať obsah stránok a zjednodušiť navigáciu. 

Návštevou nášho webu vyjadrujete svoj súhlas s tým, aby B+N umiestnila tento typ cookies na Vaše zariadenie.

Žiadne cookies pod kontrolou B+N nebudú na Vaše zariadenie umiestnené bez Vášho súhlasu. Vo Vašom prehliadači si môžete zvoliť také nastavenie, ktoré umožní stiahnutie cookies len po vyzvaní k súhlasu. Ak si prajete umožniť stiahnutie len cookies od B+N, ale už nie cookies od našich partnerov alebo dodávateľov, môžete vo Vašom prehliadači aktivovať „blokovanie cookies tretích strán“.

Odkazy

Na našom webe sa môžu nachádzať odkazy na webové stránky tretích strán, pričom podotýkame, že podmienky tohto Globálneho vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa na externé stránky nevzťahujú. Pokiaľ Vás zaujíma, ako niektorá tretia strana nakladá s Vašimi osobnými údajmi, bude nutné si vyžiadať jej vlastné Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

5. K čomu využívame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme, aby sme mohli: vyhovieť legislatíve vrátane všetkých činností, ktoré sme zo zákona povinní alebo oprávnení vykonávať; riadiť naše vzťahy s Vami; riešiť prípadné právne a / alebo obchodné sťažnosti či problémy; zabezpečiť chod nášho podnikania vrátane výkonu všetkých rolí a činností súvisiacich s podnikaním B+N a zlepšovaním našich služieb. Navyše, ak ste k tomu dali svoj výslovný súhlas, môžeme Vám poskytnúť informácie o našich produktoch a službách vrátane tých poskytovaných tretími stranami, ktoré by vás mohli zaujímať.

Všeobecne nehodláme použiť, či zdieľať Vaše osobné údaje na iné účely ako tie, ktoré sú definované v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, alebo na účely, ktoré vám boli ozrejmené.

6. Zdieľame osobné údaje s tretími stranami?

Z ktoréhokoľvek dôvodu uvedeného vyššie môžeme zdieľať alebo sprístupniť Vaše osobné údaje tretím stranám, a to najmä: našim príbuzným právnickým osobám, zástupcom, externým poradcom, externým dodávateľom alebo zmluvným partnerom (ako sú doručovatelia pošty, predajne alebo dodávatelia podporných služieb); orgánom štátnej správy vrátane orgánov presadzovania práva, regulačných orgánov alebo orgánov na riešenie sporov (alebo iných orgánov, ktoré majú na oznámenie osobných údajov zákonné právo na základe súdneho príkazu); a všetkým ostatným osobám alebo subjektom, u ktorých ste na zdieľanie osobných údajov dali svoj súhlas. 

Citlivé osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby nebudeme zdieľať so žiadnou inou osobou ani subjektom okrem: našich príbuzných subjektov, našich zamestnancov a zamestnancov našich príbuzných subjektov, orgánov štátnej správy alebo regulačných orgánov (vrátane orgánov presadzovania práva a súdov), kde na to existuje zákonná požiadavka alebo povolenie; a ktorejkoľvek inej osoby, ak to dovoľuje zákon.

Ak Vaše osobné údaje poskytneme tretej strane, ktorá spracováva osobné údaje v našom mene, urobíme všetky nevyhnutné kroky na zaviazanie tejto tretej strany mlčanlivosťou a povinnosťou tieto údaje chrániť. Prípadné zdieľanie osobných údajov je vždy realizované v súlade so zákonom, prenos dát je zmluvne ošetrený a pod dohľadom spracovateľa údajov, aby sa zabezpečilo, že osobné údaje nie sú spracovávané na iné účely ako na tie jasne stanovené, a že sú prijaté všetky bezpečnostné opatrenia.

7. Poskytujeme vaše osobné údaje osobám mimo EU/EEA?

Neposkytneme Vaše osobné údaje organizáciám sídliacim mimo územia štátu, v ktorom sme tieto údaje získali bez Vášho písomného súhlasu, okrem prípadov uvedených nižšie, alebo ak sú na zdieľanie týchto údajov jasné oprávnenia alebo je to vyžadované zákonom alebo súdnym príkazom.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v rámci príbuzných právnych subjektov B+N a s prevádzkami alebo zmluvnými partnermi mimo EÚ / EEA. Všetky takéto prenosy dát však nemajú vplyv na záväzok chrániť Vaše osobné údaje v súlade s týmto Vyhlásením.

Ak sú Vaše osobné údaje zdieľané mimo EÚ / EHP, B+N zaistí príslušnú úroveň zabezpečenia ich prenosom do krajín, ktoré Európska komisia schválila ako krajiny poskytujúce adekvátnu úroveň ochrany, alebo uzavretím vhodne spísanej zmluvy medzi B+N a subjektom – príjemcom údajov z krajiny mimo EÚ / EHP.

8. Využite vašich osobných údajov k priamemu marketingu a reklame

B+N môže použiť Vaše osobné údaje, aby vám mohla poskytnúť informácie o svojich produktoch a službách, alebo tých ponúkaných tretími stranami, pri ktorých veríme, že by Vás mohli zaujímať. S Vaším výslovným súhlasom môžeme Vaše osobné dáta poskytnúť takýmto tretím stranám na marketingové účely.

Na základe charakteru našich obchodných vzťahov môžeme prejaviť záujem spomenúť Vás ako referenciu pri propagácii našich aktivít. V takýchto prípadoch Vás požiadame o predchádzajúci výslovný súhlas a zverejníme iba tie osobné údaje, na ktoré sa Váš súhlas bude vzťahovať.

Kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme Vás v súvislosti s našimi produktmi a službami nekontaktovali a aby sme Vaše osobné údaje na tento účel nezdieľali. Môžete tak urobiť tým, že sa na nás obrátite, alebo môžete prípadne zvoliť ponuku „zrušiť odber noviniek“ v našich propagačných emailoch.

9. Uchovávanie a zabezpečenie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v papierových alebo elektronických zložkách. Zaviedli sme ich ochranu podľa požiadaviek zákona, aby nami uchovávané osobné údaje boli chránené pred zneužitím, zmenami alebo stratou a neoprávneným prístupom, úpravami, zverejnením. B+N využíva prostriedky technickej ochrany, ako je šifrovanie. Tie zahŕňajú celý rad systémov a prostriedkov zabezpečenej komunikácie, rovnako ako bezpečné uloženie fyzických dokumentov. Prístup k Vašim osobným údajom je navyše obmedzený len na osoby týmto prístupom riadne poverené.

Vaše osobné údaje uchovávame iba tak dlho, ako je vyžadované pre účel, pre ktorý spracovávame Vaše osobné údaje. Ak ste zákazníkom, obchodným partnerom alebo dodávateľom, všeobecne uchovávame Vaše osobné údaje po dobu 36 mesiacov od našej poslednej vzájomnej interakcie.

Prijímame opatrenia v zmysle likvidácie alebo trvalej anonymizácie všetkých osobných údajov po tom, kedy je už nemožné ďalej ich používať v súlade s týmto Vyhlásením.

10. Ako získať prístup k vašim osobným údajom, alebo ako ich opraviť

Prijímame opatrenia, aby sme zabezpečili, že informácie o Vás, ktoré uchovávame, boli presné, aktuálne, úplné a relevantné v momente, keď ich používame alebo zdieľame. Neváhajte nás kontaktovať kedykoľvek sa domnievate, že tieto údaje sú nepresné.

Ak máte otázky k tomuto Vyhláseniu o ochrane osobných údajov, alebo si želáte mať k vašim údajom prístup alebo ich opraviť, môžete sa obrátiť na nášho Zamestnanca zodpovedného za ochranu osobných údajov:

  • písomne na Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, B+N Slovakia Facility Services spol. s r .o., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, alebo
  • zaslaním emailu na  dpo@bplusn.sk

Žiadosť o udelenie prístupu musí obsahovať úplný opis požadovaných osobných údajov, ako aj primerané osobné informácie, aby vás mohlo B+N identifikovať a spracovať Vašu žiadosť.

Vaša žiadosť o prístup k Vašim osobným údajom bude zdokumentovaná, rovnako ako podrobnosti tejto žiadosti a totožnosť zamestnanca B+N, ktorý prístup poskytol. Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom a opraviť ich, ak sú chybné, zastarané alebo neúplné. Máte tiež právo odvolať svoj súhlas so spracovávaním Vašich osobných údajov.

Ak ste presvedčení, že údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú nesprávne, zastarané, neúplné, irelevantné alebo zavádzajúce, máte právo požadovať ich opravu. Údaje opravíme a budeme informovať všetkých ďalších príjemcov týchto údajov, ak sme povinní tak urobiť podľa platných predpisov o ochrane osobných údajov.

Môžete tiež vzniesť námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov, alebo požiadavku, aby sme obmedzili spracovanie týchto informácií. Ďalej môžete v niektorých prípadoch požiadať o získanie kópie Vašich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Môžu nastať okolnosti, kedy budeme nútení odmietnuť požiadavku na opravu údajov. V takýchto prípadoch môžete požadovať, aby bolo v danom údaji zaznamenané vyhlásenie, že tu bola vyžiadaná oprava.

Za prístup k Vašim osobným údajom alebo ich opravu Vám nebude účtovaný žiadny poplatok. Môžu vám byť účtované primerané náklady vynaložené na spracovanie a reakciu na Vašu žiadosť o prístup k údajom vrátane obstarania fotokópií, dodania písomných správ, administratívnych nákladov a poštovného.

11. Ako zareagujeme na vašu žiadosť

Prijatie Vašej žiadosti potvrdíme do 5 pracovných dní od jej doručenia. Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme Vašu žiadosť spracovali a zareagovali na ňu do 20 pracovných dní. Pokiaľ Vám s Vašou žiadosťou nebudeme schopní pomôcť, dostanete od nás písomné vysvetlenie a podrobný opis ďalších krokov pre prípad, že by ste s našou odpoveďou neboli spokojní.

12. Prajete si nás kontaktovať anonymne?

Môžete nás samozrejme kontaktovať anonymne. Ak však zvolíte možnosť nepreukáže svoju totožnosť, môže byť naša schopnosť poskytnúť Vám naše služby obmedzená.

13. Môžete sa sťažovať na porušenie ochrany súkromia ?

Ak máte sťažnosť vo vzťahu k porušeniu ochrany súkromia, obráťte sa, prosím, na našu Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov:

  • písomne na Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov, B+N Slovakia Facility Services spol. s r. o., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, alebo
  • zaslaním emailu na  dpo@bplusn.sk

Urobíme, čo budeme môcť, aby sme Vašu sťažnosť vyriešili čo najrýchlejšie. Pokiaľ s výsledkom nebudete spokojní, môžete sa s Vašou sťažnosťou obrátiť na slovenský Úrad na ochranu osobných údajov:

  • pevná linka: +421 2 323 132 14
  • adresa: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava – Ružinov

14. Potrebujete ďalšie informácie?

Ďalšie informácie o ochrane súkromia všeobecne nájdete na stránkach slovenského Úradu na ochranu osobných údajov: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

15.  Aktualizácia nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo na občasnú revíziu či úpravu nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a spôsobu, akým osobné údaje spracovávame. Vždy umiestnime aktuálne znenie Vyhlásenia na našom webe www.bplusn.sk. Všetky zrevidované podmienky vstupujú do platnosti k dátumu zverejnenia na webe.